مخاطبین

نام نام خانوادگی مرکز / اداره سمت کاری تلفن داخلی تلفن ثابتتصویر
محمد تقی اسدی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیر کل فناوري اطلاعات و ارتباطات 5000 025-37755532
حسین نجف زاده اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات رییس دفتر و مسئول روابط عمومی 5000 025-37755532
حسین شفیعی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئول اداره طراحی و استقرار سامانه ها 5010 025-37701484
روح اله حسینی المدنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئول اداره اطلاعات مکاني 5050 025-37707944
مصطفی عالمی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئول کارپردازی 5070 025-37717257
هادی زلفی گل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس Gis 5052 025-37707944
حمید رضا داودی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مسئول حفاظت فاوا 5090 025-37759283
فاطمه کشتکار اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئول امور ارتباطات و زيرساخت 5021 025-37702117
مجید رفیعی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم مدیرعامل 7400 025-37702206
هادی خاوری ده پیری سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس مسئول حقوقی و قراردادها 7405 025-37717890
مجتبی بستان شیرین سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم رئیس اداره امور اجتماعی 148 025-37717890
محمد آمره سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم مسئول روابط عمومی 145 025-37717890
مجید علیزاده سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس روابط عمومی 145 025-37717890
مهدی آراسته نسب سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم مسئول دفتر مطالعات و پژوهش های فرهنگی اجتماعی 145 025-37717890
سید احمد طباطبایی نژاد سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس فرهنگی 132 025-37717890
حامدرضا افشاری سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس فرهنگی 131 025-37717890
سیدهادی حسینی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس فرهنگی 130 025-37717890
منتظر کاوسی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس مسئول امور حقوقی و قراردادها 101 025-37717890
رضا مقیمی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس هنری 128 025-37717890
هانیه رسولی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس هنری 135 025-37717890
زهرا فتحی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس ورزش بانوان 135 025-37717890
محمد سعیدتهرانی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس هنری 144 025-37717890
سیدمجتبی محدث قمی زاده سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس اماکن و ایستگاههای ورزشی و تفریحی 127 025-37717890
یدالله یامولا سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم معاون تربیت بدنی و تفریحات سالم 126 025-37717890
عباس فرزانگان سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم رئیس اداره امور اداری 118 025-37717890
محمدجواد گلزاده سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس امور اداری 102 025-37717890
سیدمهدی حسن نصرالهی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارپرداز 103 025-37717890
محمد عبدالحسینی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم حسابدار 103 025-37717890
محسن فردوسی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس درآمد 105 025-37717890
حسن فرهادخانی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم کارشناس حسابداری 120 025-37717890
میثم نیکان سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم مسئول دفتر مدیرعامل 7400 025-37717890
رضا اخوان روفیگر سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم انبار دار 121 025-37717890
مهدی کریمی راهجردی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم رئیس اداره ورزش و تفریحات سالم 127 025-37717890
عباس رضایی زواره سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری قم جمع دار و امین اموال 121 025-37717890
علیرضا مهرعلی رئیس امور اداری 218 025-38904040
علیرضا شهابی فرد کارشناس امور اداری 218 025-38904040
شهرام نصرتی کارشناس امور کارکنان 218 025-38904040
محمد رضا انگشت باف سازمان قطار شهری معاون مالی و پشتیبانی 109 025-36653046
سید امید خداشناس سازمان قطار شهری سرپرست پروژه منوریل 108 025-36653046
محمد نادی سازمان قطار شهری رئیس امور مالی و اعتبارات 113 025-36653046
احمد کردآبادی سازمان قطار شهری مسئول حسابداری 107 025-36653046
عباس بشری موحد سازمان قطار شهری کارشناس مسئول اداری 111 025-36653046
مهدی آرمیون سازمان قطار شهری کارشناس مسئول تامین توان پروژه منوریل 112 025-36653046
محمد اکبری سازمان قطار شهری کارشناس مسئول مخابرات و سیگنالینگ 102 025-36653046
محمد وفایی تاج خاتونی سازمان قطار شهری مسئول دفتر مدیرعامل و دبیرخانه 000 025-36653046
محمد رنجبر ارسال مراسلات دبیرخانه 218 025-38904040
حسین وردی رئیس امور مالی 205 025-38903040
محمدرضا سوار کارشناس مسئول حسابداری 205 025-38903040
محمد امیرآبادی سازمان قطار شهری کارپرداز و امین اموال 107 025-36653046
مهدی گمار منطقه ۱ کارشناس فاوا 1232 025-37751401
حسن افخمی عقدا منطقه ۱ کارشناس مسئول روابط عمومی 1015 025-37711213
عباس اسکندری اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل مسئول امور ارتباطات رسانه اي 4107 025-36104107
سید علی طباطبائیان سازمان قطار شهری مسئول امور حقوقی 114 025-36653046
بابک دیانت منطقه ۱ مسئول دفتر 1000 025-37720055
مجید طاهری طاری سازمان قطار شهری خدمات 105 025-36653046
علی ابراهیمی منطقه ۱ کارشناس درآمد 1037 025-37713002
علیرضا ابرقویی منطقه ۱ کارشناس برنامه ریزی 1071 025-37713002
علی ابوالحسنی منطقه ۱ مسئول اجرای احکام 1040 025-37713002
محمد احمدی منطقه ۱ کارشناس املاک 1047 025-37713002
سید محمد علی اسحق شهری منطقه ۱ ثبات دبیرخانه 1056 025-37713002
سعید اسماعیل زاده ساعیه منطقه ۱ مسئول کارپردازی 1062 025-37713002
غلامرضا افشاری منطقه ۱ مامور املاک 1046 025-37713002
سید یوسف اکبری نسب منطقه ۱ کارشناس مسئول نوسازی 1036 025-37713002
محمد البرز منطقه ۱ اپراتور تلفن 1105 025-37713002
رشید الوند منطقه ۱ مسئول مالی 1060 025-37713002
رسول امامی پناه منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1026 025-37713002
داود امینی منطقه ۱ معاونت پشتیبانی 1050 025-37713002
مرتضی انصاری پور منطقه ۱ راننده شهردار 1000 025-37713002
محمود ایرانی منطقه ۱ کارشناس درآمد 1036 025-37713002
محمد جواد آخوندی منطقه ۱ بایگان 1029 025-37713002
خانم شهره بهرامی منطقه ۱ حسابدار 1065 025-37713002
صحرائیل بهلولی منطقه ۱ بایگان 1029 025-37713002
محمد ترابی منطقه ۱ کارشاس املاک 1047 025-37713002
محمد رضا جعفری کاشانی منطقه ۱ کارشناس درآمد 1037 025-37713002
مجید چابکی منطقه ۱ مسئول نقشه برداری 1030 025-37713002
علیرضا خوش صورت مظفر منطقه ۱ کارشناس حقوقی 1012 025-37713002
وحید دهاقین منطقه ۱ متصدی اجرای احکام 1040 025-37713002
حمید ذوالفقاری منطقه ۱ کارشناس معماری 1046 025-37713002
حمیدرضا عابدی خرسند اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل مدیر کل 4100 025-36104100
عبدالمجید رجبی منطقه ۱ رئیس اداره درآمد 1035 025-37713002
حامدعباس ذاکری‌رئوف اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس مسئول 4112 025-36104112
عباس کلانتری اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس 4094 025-36104094
محمدجواد مختاری اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس 4085 025-36104085
علی رضایی منطقه ۱ کارشناس نوسازی 1038 025-37713002
محمدحسین علیزاده اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس 4085 025-36104085
امیر محمودی اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس 4108 025-36104108
میثم رمضانی اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس 4115 025-36104115
محمدرضا چیت‌ساز اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس مسئول 4106 025-36104106
رضا امیرحسینی اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل کارشناس مسئول 4108 025-36104108
محمد رمضانی منطقه ۱ رئیس اداره شهرسازی 1021 025-37713002
محمد محمودی اداره کل روابط عمومی و بین‌الملل مسئول دفتر 4098 025-36104098
امیرحسین شجاعی فرید منطقه ۱ کارپرداز 1063 025-37713002
علی شهبازی منطقه ۱ مسئول انبار 1064 025-37713002
مسعود شهبازی منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1025 025-37713002
صفی اله شیری منطقه ۱ پیشخدمت دفتر شهردار 1002 025-37713002
امیرحسین صادقی منطقه ۱ مسئول حقوقی 1012 025-37713002
احمد صحرانورد منطقه ۱ مسئول امور اداری 1055 025-37713002
محمد عباسی منطقه ۱ کاردان نقشه برداری 1031 025-37713002
امیر عبدالهی منطقه ۱ مسئول برنامه ریزی 1070 025-37713002
مجید عبدالهی منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1024 025-37713002
ذوالفقار عشقی زاده منطقه ۱ کارشناس درآمد 1037 025-37713002
امیرحسین عظیمی منطقه ۱ کارشناس نقشه برداری 1031 025-37713002
محمد حسین علی اکبری منطقه ۱ معاون شهرسازی 1020 025-37713002
علی محمد علیزاده جلالی منطقه ۱ کارشناس امور اداری 1057 025-37713002
امیر مسعود فراهانی منطقه ۱ کارشناس امور اداری 1057 025-37713002
عزت اله قراگوزلو منطقه ۱ کارشناس ماده صد 1041 025-37713002
عبداله قلیچ منطقه ۱ کارشناس اجرای احکام 1040 025-37713002
کریم کرمانی منطقه ۱ مسئول بایگانی 1029 025-37713002
سید یمین کشفی منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1023 025-37713002
حسین گایینی منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1023 025-37713002
مجید گایینی منطقه ۱ کارشناس امور مالی 1061 025-37713002
امیر محمد لطفی جامکانی منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1022 025-37713002
عبداله محققی منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1025 025-37713002
حسن محمدی صابر منطقه ۱ مسئول امور پیمانها 1051 025-37713002
رضا محمود پور منطقه ۱ پیشخدمت 1054 025-37713002
حسن مرادبگلو منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1028 025-37713002
علی مرادخانی منطقه ۱ حسابدار 1064 025-37713002
محمد مطهری منطقه ۱ مسئول پیگیری 1008 025-37713002
مجتبی مظفریان منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1024 025-37713002
یوسف معصوفی فرد منطقه ۱ کمک بایگان 1029 025-37713002
قریب رضا مهرعلی منطقه ۱ مسئول سرمایه گزاری 1007 025-37713002
سید مهدی میرجمالی منطقه ۱ مسئول انبار و اموال 1064 025-37713002
عقیل ندری منطقه ۱ کارشناس درآمد 1036 025-37713002
محمد نیک آیین منطقه ۱ کارشناس درآمد 1036 025-37713002
محسن عباسی منطقه ۱ مسئول املاک 025-37713002
مهدی اصفهانیان مقدم منطقه ۱ شهردار 1000 025-37720055
مصطفی ابراهیمی مهر منطقه ۱ امور اداری فضای سبز 11 025-37768990
وحید امیرخانی منطقه ۱ مسئول فضای سبز 11 025-37768990
علی اکبر احمدی نادر منطقه ۱ مسئول فنی و عمرانی 11 025-37770081
احمد اسفیجانیان منطقه ۱ فنی عمرانی 11 025-37773983
سید محمدرضا اشرفیان منطقه ۱ کارشناس فنی و عمرانی 11 025-37773983
رسول امیدی منطقه ۱ کارشناس فنی و عمرانی 11 025-37773983
رضا باقری منطقه ۱ کاردان نقشه برداری 1030 025-37713002
رضا باقری منطقه ۱ مسئول ناحیه 2 11 025-37752140
احمد بختیاری منطقه ۱ دبیرخانه خدمات شهری 11 025-37789006
علی اصغر بختیاری منطقه ۱ کارشناس شهرسازی 1027 025-37713002
محمد بیات منطقه ۱ مسئول ترافیک 11 025-37773983
مجتبی عباسی منطقه ۱ معاون امور زیربنایی 11 025-37789006
سید هاشم ترخوان منطقه ۱ مسئول کنترل ساختمان 11 025-37848099
محسن جانقربان لاریچه منطقه ۱ معاون خدمات شهری 11 025-37789006
اصغر جهانبان منطقه ۱ پیشخدمت 1054 025-37713002
محسن دهقانی منطقه ۱ مسئول ناحیه یک فضای سبز 11 025-37502784
مهدی دیانت منطقه ۱ دبیرخانه خدمات شهری 11 025-37789006
مسعود نایب حسینی منطقه ۱ مسئول سد معبر 11 025-37768005
بهرام علی نقدی منطقه ۱ امور اداری موتوری 11 025-37300528
مهدی منتظری منطقه ۱ مسئول موتوری 11 025-37300528
محمد جواد آقاجانی منطقه ۱ کارشناس فنی و عمرانی 11 025-37773983
حسن ححسن پور منطقه ۱ مامور سد معبر 11 025-37768005
یحیی علی حیدری منطقه ۱ امور اداری 1056 025-37713002
علی رضایی منطقه ۱ امور اداری ناحیه 3 11 025-37788873
مهدی زمان منطقه ۱ کارشناس فضای سبز 11 025-37768990
حسین شازده احمدی منطقه ۱ امور اداری خدمات شهری 11 025-37789006
مرتضی شریفی منطقه ۱ مسئول ناحیه 4 11 025-37784142
رضا پوریافر منطقه 3 شهردار منطقه 3 1500 025-36618334
شمس الدین نعمتی منطقه 3 معاون شهرسازی 1800 025-36613660
مجتبی صحرائی منطقه 3 معاون پشتیبانی 1700 025-36702798
علیرضا خلیلی منطقه 3 سرپرست امور زيربنايي 1720 025-36670038
رضا ذکائی قوچان منطقه 3 سرپرست امور خدمات شهري و محيط زيست 1730 025-36631116
جواد یزدی منطقه 3 مسئول دفتر شهردار 1500 025-36618334
حسین شفقت منطقه 3 مسئول روابط عمومی 1510 025-36628288
محسن حامد منطقه 3 مسئول حراست 1520 025-36612030
محمد سعیدی منطقه 3 کارشناس مسئول حقوقی 1540 025-36611399
علی بناوند منطقه 3 کارشناس حقوقی 1540 025-36611399
رضا مقصودی منطقه 3 کارشناس پيگيري حوزه شهردار 1550 025-36618134
سید وحید حسینی منطقه 3 رئیس اداره برنامه ریزی 1630
هادی مرادی منطقه 3 کارشناس مسئول امور پیمانها 1640 025-3702060
مسعود کرمانی زاده منطقه ۱ کارشناس امور اداری 1056 025-37713002
حسن سلامی منطقه 3 کارشناس امور پیمانها 1641 025-36702060
عباس جعفری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مدیر عامل 11 025-37787770
امیر رحمتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول دفتر مدیر عامل 11 025-37787770
مرتضی سعادت درویش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس حقوقی 28 025-37789914
حسین قرئلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس حراست 24 025-37789494
حمید کریمی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول روابط عمومی 33 025-37788022
حسن کبیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس اداره طرح و توسعه 106 025-36621222
رسول گائینی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی معاون اداری و مالی 14 025-37777491
هادی یزدیان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس امور اداری و منابع انسانی 30 025-37776989
رضا نصیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی متصدی امور دفتری و بایگانی 29 025-37777544
سیدهادی مکی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول دبیرخانه 29 025-37777544
داود آقاعلی گل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس امور اداری 28 025-37789914
محمد بهرامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس اداری 30 025-37776989
علی رضا رستگار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس امور مالی و درآمد 17 025-337787288
سیدمحمد گنجینه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول انبار و اموال 17 025-37787288
مهران دلیریان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس حسابداری 17 025-37787288
حمید درزی رامندی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی انباردار - 025-38742001
یداله رحیمی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس درآمد 25 025-37789595
محمدعلی رجائی نژاد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس اداره پشتیبانی و ماشین آلات 16 025-37778962
سیدمحمد حسینی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول فنی 25 025-37789595
محسن سهرابی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی متصدی امور خودرویی 25 025-37789595
ابوالفضل اکثیری جزن آبادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول کارگاه آهنگری - 025-38749007
مهدی بهمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارپرداز 15 025-37778962
علی زندیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی معاون پیشگیری و آموزش 19 025-37779594
علی ملاعلی زاده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس آموزش - 025-32889965
غلام رضا شریلو سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس آموزش - 025-32889965
حامد حاجی احمدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس آموزش - 025-32889965
محسن همتی روزبهانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس آموزش - 025-32889965
علی رضا ابوطالبی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس آموزش - 025-32889965
داود خلیلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول تربیت بدنی - 025-37779796
سیدمرتضی طباطبایی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس تربیت بدنی - 025-37779796
امیریاسر شاه علیلو سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس اداره پیشگیری و نظارت 20 025-37773374
حامد حیدری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس مسئول پیشگیری وتدوین دستورالعمل های ایمنی 23 025-37789696
سیدمحمدکاظم حسینی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس معماری 22 025-37789696
امیرحسین فاریابی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس ایمنی و آتش نشانی 21 025-37789696
وحید قدسی پور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس ایمنی و آتش نشانی 22 025-37789696
رضا محمدی راد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کارشناس مسئول بررسی علل حریق و حادثه 23 025-37789696
علی رضا بابااحمدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی معاون عملیات 110 025-36624002
طهمورث حقیقت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس مرکز ارتباطات و فرماندهی - 025-36635555
عباس خیرخواه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مدیرمنطقه دو عملیاتی - 025-37253515
سیدمهدی اکبری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس ایستگاه (1) - 025-37253515
جواد فرزانه پور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه چهار - 025-37221444
علی رضا نبی گل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه چهار - 025-37221444
روح اله نیازمند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه چهار - 025-37221444
منصور یزدانی نسب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه پنج - 025-36600666
سیدعلی سلطانیان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه پنج - 025-36600666
حسن یوسفی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه پنج - 025-36600666
محسن یزدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه نه - 025-37778464
حسن پورصالح بیگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه نه - 025-37778464
حامد البرزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه نه - 025-37778464
ابوالفضل توسلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه دوازده - 025-37254646
قریب رضا رجبی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه دوازده - 025-37254646
حسن حبیبی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه دوازده - 025-37254646
مهدی فلاحی نژاد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس ایستگاه (2) - 025-32508830
حمید عسگری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه شش - 025-32603666
مجتبی شاهدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه شش - 025-32603666
محمد اوردیخانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه شش - 025-32603666
علی نبوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه ده - 025-32892010
علی حبیبی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه ده - 025-32892010
رسول دامیاد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه ده - 025-32892010
کریم رستمی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه چهارده - 025-32508830
سیدرضا حسینی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه چهارده - 025-32508830
محمد عربلو سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه چهارده - 025-32508830
مسعود جوکار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه هجده - 025-32625008
حسین شیرغلامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه هجده - 025-32625008
علی پورصالح بیگی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه هجده - 025-32625008
علی رضا بلوچان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مدیر منطقه یک عملیاتی - 025-36618032
فرهاد ابراهیمی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس ایستگاه (3) - 025-36618032
مرتضی زند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه یک - 025-36564561
باقر نجفی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه یک - 025-36564561
مسلم اوتادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه یک - 025-36564561
رضا فراست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه دو - 025-36641700
رضا حسن زاده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه دو - 025-36641700
محمد پیرایش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه دو - 025-36641700
عباس آقانوری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه سه - 025-38844700
محمد فیروزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه سه - 025-38844700
رضا نوروزیان مرفه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه سه - 025-38844700
محمد عزتی پرور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه هفت - 025-37221444
مجید عالمی زاده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه هفت - 025-37221444
سلیمان معصومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه هفت - 025-37221444
صادق عبدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه پانزده - 025-36648885
احمد مرادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه پانزده - 025-36648885
مجید افضلی فر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه پانزده - 025-36648885
ابوالفضل غریب لکی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رئیس ایستگاه (4) - 025-36618032
علی رضا عالمی زاده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه هشت - 025-36618878
غلام رضا خاور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه هشت - 025-36618878
حمیدرضا وفائی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه هشت - 025-36618878
علی ارنده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه یازده - 025-38872679
علی اصغر پورک سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه یازده - 025-38872679
محمد زندیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه یازده - 025-38872679
حسن بیگدلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه سیزده - 025-38911110
محمدرضا تلخابی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه سیزده - 025-38911110
مهدی گائینی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه سیزده - 025-38911110
مهدی قاسمی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (1) ایستگاه شانزده - 025-38823230
حسن محمدمیرزایی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (2) ایستگاه شانزده - 025-38823230
غلام رضا رمضانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مسئول شیفت (3) ایستگاه شانزده - 025-38823230
علیرضا غلامی منطقه 3 رئیس امور مالی 1610 025-36703883
ابولفضل نوروزی زاده منطقه 3 کارشناس مسئول انبار و اموال 1610 025-36703883
رمضان حیدری منطقه 3 مسئول امور حقوقی 1613
مریم یدنگی منطقه 3 کارشناس حسابداری 1612 025-36702861
سمیع الله رضوانی نیا منطقه 3 کارشناس مسئول حسابداری 1614
ابولفضل محمدی منطقه 3 کارشناس مسئول کارپرداری 1611 025-36627200
سید وحید محسنی مطلق اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مسئول مديريت پروژه و طرح ها 5040 025-37704389
زاهده خورشیدی فر اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس کنترل پروژه ها 5041 025-37704389
زهرا حیدری اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مديريت پروژه 5042 37704389
مریم صفایی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس شهر هوشمند 5060 025-37704389
حسن عباسقلی زاده اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس برنامه نويسي وب و دسکتاپ 025-37701484
سید حمید یاسینی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مسئول استقرار و پشتيباني 5011 025-37701484
فاطمه بورونی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس برنامه نويسي اداره طراحي و استقرار سامانه ها 37701484
لیلا طالب علی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مسئول هوشمند سازي 5012 37701484
سحر دلشاد فر اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مسئول طراحي سامانه ها 5016 025-37701484
محمد تقی حکیمی تهرانی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس مسئول توسعه و پشتيباني شبکه و زيرساخت 5022 025-37702117
نیلوفر سبحانی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس اداره ارتباطات و زيرساخت 5025 025-37702117
فاطمه رجبی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس شبکه 5024 025-37702117
محمد جواد شیخ زاده اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس شبکه 5024 025-37702117
محمد امین خطیبی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس شبکه 5024 025-37702117
علی کریمی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناس شبکه 5020 025-37702117
مریم نیک بیان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسGIS 5051 025-37707944
خانم محمد رضایی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسGIS 5053 025-37707944
سید محمد موسوی منش منطقه 6 شهردار منطقه 6 2503 025-38903260
حامد سبز علی گل منطقه 6 مسئول دفتر شهردار منطقه 6 2501 025-38903956
سید سیف الدین موسوی نیارکی منطقه 6 معاون شهرسازی و نوسازی منطقه 6 2530 025-3
سعید صادقی منطقه 6 معاون امور زیر بنایی منطقه 6 2502 025-38903944
محسن توحیدی منش منطقه 3 رئیس اداره امور اداری 1620 025-36618335
مرضیه احمدی منطقه 3 کارشاس مسئول امور اداری 1621
محمد رضا آقا نوری منطقه 3 کارشناس رفاه 1621
علی اصغر کیوانی منطقه 3 کارشناس امور اداری 1622
حسن تقی لو منطقه 3 مسئول اجرائیات 1616
آرش نوروزبیگی منطقه 6 رئیس اداره برنامه ریزی و تحول سازمانی 2527 025-38903976
سید مهرداد شمس نیا منطقه 6 کارشناس تحول 2528 025-3
زین العابدین نصرتی منطقه 6 حراست منطقه 6 2517 025-38903995
حسن مطیع منطقه 3 کارشناس عمران 1721 025-36620380
امیر رنجی الماسی منطقه 3 کارشناس مسئول عمران 1721 025-36620380
حسن عابدی منطقه 6 معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت منطقه 6 2519 025-38903955
جواد احمدی منطقه 3 کارشناس عمران(حفاری) 1721 025-36620380
سید امیر حسین شمس الدینی منطقه 3 کارشناس عمران (آسفالت) 1723 025-36620380
مهدی علیپور منطقه 3 متصدي امور دفتري و بايگاني خدمات شهري 1730 025-36631114
بیت الله محمدی منطقه 3 رئيس ناحيه يک منطقه سه 1731 025-36614462
علی هفتانی منطقه 3 رئيس ناحيه دو منطقه سه 1732 3025-3337959
داود زارعی منطقه 3 رئيس ناحيه سه منطقه سه 1733 6025-3641549
حسن فرجی منطقه 3 مسئول کارگاه عمران و موتوري منطقه سه 1734 025-36551288
رضا اخلاقی کتابی منطقه 3 کارشناس مسئول فضاي سبز منطقه سه 1740 025-36613691
محسن امامی منطقه 3 رئیس اداره شهرسازی 1810 6025-3613593
یحیی زارعی منطقه 6 کارشناس مسئول اموال و انبار منطقه 6 2518 025-3
محمد نوروزبیگی منطقه 6 رئیس اداره امور مالی منطقه 6 2565 025-38903972
علی اصغر جلالی منطقه 6 کارپرداز 2566 025-3
محسن سقایی منطقه 3 کارشناس معماری 1811 025-36613593
روح الله صادقی معین منطقه 3 کارشناس طرح تفضیلی 1811 025-36613593
حسین بیگدلی منطقه 3 کارشناس مسئول شهرسازی 1812 025-36622010
رضا تلخابی منطقه 3 کارشناس شهرسازی 1813 025-36622010
جواد احمدلو منطقه 3 کارشناس شهرسازی 1813 025-36622010
داود آقاجانی منطقه 3 کارشناس شهرسازی(مامور بازدید) 1814
رضا آقازیارتی منطقه 3 کارشناس شهرسازی(مامور بازدید) 1814
اسماعیل اخلاقی منطقه 3 کاردان شهرسازی 1815
عبداله جمشید پور منطقه 3 کارشناس مسئول نقشه برداری 1820
حسین جوان دلیر منطقه 3 کارشناس نقشه برداری 1821
مهدی پهلوان زاده منطقه 3 کارشناس نقشه برداری 1821
محمد حیدری منطقه 3 مسئول بایگانی 1840
محمد رحمانی منطقه 3 رئیس اداره درآمد و نوسازی 1850 025-36625667
رسول وحیدپور منطقه 3 کارشناس مسئول درآمد 1851 025-36625667
هادی وایمند منطقه 3 کارشناس درآمد 1851
حسین جوکار منطقه 3 کارشناس درآمد 1851
یوسف روزمه منطقه 3 کارشناس مسئول نوسازی 1860
اسداله توانا منطقه 3 کارشناس نوسازی 1860
محمد موسوی راد منطقه 3 کارشناس مسئول املاک 1870 025-36622527
حسن صفائی دهقان منطقه 3 کارشناس املاک 1870 025-36702797
قاسم بیات منطقه 3 کارشناس مسئول اجرای احکام 1880 025-36622527
محمد یوسفی منطقه 3 متصدی دفتری کمیسیون ماده صد 1881 025-36606029
اکبر ربیعی منطقه 3 مامور ابلاغ 1880 025-36702797
حمید تجویدیان اداره درآمد کارشناس درآمد 4554 025-36104554
هادی حیدری اداره درآمد کارشناس مسوول اصناف و مشاغل 4558 025-36104558
محمد صادق سلیمی پور اداره درآمد کارشناس مسوول نوسازی 4564 025-36104564
محمود صالح فر اداره درآمد کارشناس مسوول پیگیری مطالبات 4548 025-36104548
مرتضی رحیمیان اداره درآمد کارشناس درآمد- عوارض خودرو 4559 025-36104559
عباس علی نیک بیان اداره درآمد کارشناس درآمد- عوارض خودرو 36104560 025-36104560
مجتبی ابراهیمیان اداره درآمد کارشناس درآمد- عوارض خودرو 36104550 025-36104550
مهدی دهقان اداره درآمد کارشناس درآمد - متصدی امور دفتری 4503 025-36104503
محمدباقر کاظم زاده اداره درآمد رئیس دفتر مدیر کل تشخیص و وصول درآمد 4505 025-36104505
مصطفی تقی زاده اداره درآمد رئیس اداره نظارت بر درآمد های ساختمانی و قائم مقام مدیر کل 4507 025-36104507
محمد رضا بابایی سازمان زیبا سازی شهرداری قم رئیس اداره امور اداری 118 025-37701512
مجید محمدرضاخانی اداره کل برنامه و بودجه مدیر کل برنامه و بودجه 4201 025-36104201
عباس نجارزادیان اداره کل برنامه و بودجه مسئول دفتر مدیر کل برنامه و بودجه 4193 025-36104193
محمدتقی اسدی اداره کل برنامه و بودجه مدیر ارزیابی عملکرد 4200 025-36104200
علی طاهری اداره کل برنامه و بودجه رئیس بودجه و اعتبارات 4198 025-36104198
اکرم بابائی اداره کل برنامه و بودجه رئیس اداره آمار 4184 025-36104184
محمدجواد توکلی اداره کل برنامه و بودجه دبیر کمیته تدوین لوایح 4187 025-36104187
علی اصغر کاظمی اداره کل برنامه و بودجه کارشناس بودجه 4186 025-36104191
جواد سلمانی اداره کل برنامه و بودجه کارشناس آمار 4185 025-36104185
سیدامیرحسین محسنی مطلق اداره کل برنامه و بودجه کارشناس مسئول بودجه 4197 025-36104197
مجید سلطانی اداره کل برنامه و بودجه کارشناس مسئول اعتبارات 4219 025-36104219
پروین اناری اداره کل برنامه و بودجه کارشناس مسئول برنامه ریزی 4199 025-36104199
مینو معماریان اداره کل برنامه و بودجه کارشناس برنامه ریزی 4217 025-36104217
فاضله فرجی اداره کل برنامه و بودجه کارشناس ارزیابی عملکرد 4194 025-36104194
فهیمه گلفشان اداره کل برنامه و بودجه کارشناس مقیم 4195 025-36104186
محمد وحيدنيا اداره درآمد رئيس اداره تشخيص و وصول منابع درآمدي و مشاور حقوقي 4549 025-36104549
علی اکبر رحیمی مرکز پیشگیری و مدیریت بحران مدیر مرکز پیشگیری و مدیریت بحران 36104527 025-36104527
مهدی برزویی مرکز پیشگیری و مدیریت بحران کارشناس مدیریت بحران 02532858730 025-32858730
مهدیه خراسانی زاده مرکز پیشگیری و مدیریت بحران کارشناس مدیریت بحران 02532855518 025-32855518
جلیل رمضانی ینگجه مرکز پیشگیری و مدیریت بحران کارپرداز 02532857151 025-32857151
حسین شعبان زاده سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیر عامل سازمان 114 025-32859945
مهدی حاجیلو سازمان حمل و نقل و ترافیک معاونت اداری و مالی 115 025-32859943
رسول مطیع سازمان حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و اجرایی 126 025-32859913
محمد حسین محقق زاده سازمان حمل و نقل و ترافیک دفتر مدیریت 112 025-32859951
داود مقدم سازمان حمل و نقل و ترافیک امور اداری 121 025-32859969
سید محمد سیدی سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیر امور ادای و کارگزینی 122 025-32859969
علیرضا خانلری سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیر مالی 134 025-32859925
مجتبی مطلق زاده سازمان حمل و نقل و ترافیک حسابداری 129 025-32859957
مهدی رجایی فر سازمان حمل و نقل و ترافیک حسابداری 130 025-32859957
سید حسین موسوی افضل سازمان حمل و نقل و ترافیک کارپردازی 132 025-32859957
علی مقدم سازمان حمل و نقل و ترافیک کارشناس امور فنی 137 025-32859959
علی عرب قمی سازمان حمل و نقل و ترافیک واحد درآمد 148 025-32859958
رضا قربانی سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیر امور قراردادها 142 025-32859958
سید امید مبرقع سازمان حمل و نقل و ترافیک کارشناس امور قراردادها 141 025-32859958
غلامرضا یارجانلی سازمان حمل و نقل و ترافیک واحد ماشین آلات 144 025-32859958
حمید قنبری سازمان حمل و نقل و ترافیک کارشناس امور فنی 136 025-32855559
سید علی علامه نجفی سازمان حمل و نقل و ترافیک کارشناس امور فنی 139 025-32859959
سید صابر مومنی سازمان حمل و نقل و ترافیک مدیر واحد فنی و اجرایی 147 025-32859959
حسن بندی سازمان حمل و نقل و ترافیک خدمات 150 025-32859957
سید مهدی موسوی پناه سازمان حمل و نقل و ترافیک واحد تابلوگذاری و نقاشی 116 025-32859958
مهدی کهالی غریبدوستی سازمان حمل و نقل و ترافیک واحد آهنگری 118 025-32859958
عبدالله حشمتیان سازمان حمل و نقل و ترافیک کارگر 116
حسن یوسفی سازمان حمل و نقل و ترافیک کارگر 116
مهدی نورحسنی سازمان حمل و نقل و ترافیک کارگر 116
محمد یوسفی سازمان حمل و نقل و ترافیک واحد برق سازمان 117
غلامرضا نبی گل سازمان حمل و نقل و ترافیک واحد برق سازمان 117
ایوب زارعی حجاز سازمان حمل و نقل و ترافیک راننده سنگین 144
غلام یوسف زاده عینی سازمان حمل و نقل و ترافیک راننده سنگین 144
احسان چیت ساز سازمان حمل و نقل و ترافیک راننده سبک 144
عباس ابراهیم گل سازمان حمل و نقل و ترافیک کارگر 116
محسن جواهری راحت سازمان حمل و نقل و ترافیک مسئول فناوری اطلاعات 133 025-32859957
وحید وزیری راد سازمان زیبا سازی شهرداری قم مدیر عامل 103 025-37705230
مهدی رشید سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس منابع انسانی 118 025-37705230
حسین رضائی نسب سازمان زیبا سازی شهرداری قم معاون اداری و مالی 104 025-37705230
حسین شیرازی سازمان زیبا سازی شهرداری قم معاون اجرایی 107 025-37705230
سعید ذاکری سازمان زیبا سازی شهرداری قم مسئول روابط عمومی 101 025-37705230
محسن کاظم زاده سازمان زیبا سازی شهرداری قم معاون فنی و معماری 107 025-37705230
محمد رضا ظهری سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس طراحی، مبلمان شهری 123 025-37705230
محمد فیروزبخت سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس اجرا 110 025-37705230
مرتضی زارعی سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس طراحی 108 025-37705230
اکرم امیدی سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس هنرهای شهری 106 025-37705230
فهیمه صحرایی سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس هنرهای شهری 106 025-37705230
سید محمد حسینی سازمان زیبا سازی شهرداری قم حسابدار 112 025-37705230
منصوره اصفهانیان مقدم سازمان زیبا سازی شهرداری قم حسابدار 112 025-37705230
محمد صادقی منطقه 2 شهردار منطقه 200 025-38903232
سعید امیرحسینی منطقه 2 متصدی امور دفتری 200 025-38903232
علی محمد قاسمی منطقه 2 کارشناس روابط عمومی 200 025-38903232
سید محمدحسین موسوی منش منطقه 2 کارشناس مسئول امور حقوقی 231
حسن نوری منطقه 2 متصدی امور دفتری امور حقوقی 231
قاسم طالبی منطقه 2 معاون پشتیبانی منطقه دو 203 025-38903090
علیرضا مهرعلی منطقه 2 رئیس امور اداری و منابع انسانی منطقه دو 218 025-38904040
محمد رنجبر منطقه 2 ارسال مراسلات دبیرخانه منطقه دو 218 025-38904040
محمد علی محمدی نصیری منطقه 2 مسئول اجرایات منطقه دو 230 025-38903001
حسین پورحسنی منطقه 2 کارشناس مسئول کارپردازی منطقه دو 204 025-38904030
محمدعلی حاجی زاده پارام منطقه 2 مسئول انبار و اموال منطقه دو 11 025-38860510
محمدحسین متین فر منطقه 2 کارشناس حقوق و دستمزدمنطقه دو 219 025-38903001
مجید پاینده منطقه 2 کارشناس مسئول امور پیمان ها 208 025-38904030
جواد جام خانه منطقه 2 کارشناس برنامه ریزی و بودجه 216 025-38904030
مجید شفیعی منطقه 2 معاون شهرسازی و نوسازی 229 025-38903001
محمدرسول احسانی زاده منطقه 2 رئیس اداره درآمد 214 025-38903001
حامد رحمانی منطقه 2 کارشناس مسئول درآمد منطقه دو 212 025-38903001
محمد زارعی طاهر منطقه 2 کارشناس درامد ( اصناف) 212 025-38903001
عباسعلی قربانی منطقه 2 کارشناس درآمد (محاسب) 212 025-38903001
عباس خلیلی منطقه 2 کارشناس مسئول نوسازی 211 025-38903001
صادق طاهری منطقه 2 کارشناس درآمد ( ممیزی) 2111 025-38903001
حمیدرضا رشیدی فرود منطقه 2 رئیس اداری شهرسازی 224 025-38903443
نجف خراسانی حصار شنه منطقه 2 کارشناس مسئول شهرسازی 224 025-38903443
مهدی اصغری منطقه 2 کارسناس شهرسازی 226 025-38903443
حسین بختیاری منطقه 2 کارشناس شهرسازی 226 025-38903443
ابوالحسن شیری منطقه 2 کارشناس شهرسازی( صدور پروانه) 221 025-38903443
محمد زینلی پور سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس واحد درآمد 114 025-37705230
داود صفری سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس واحد درآمد 114 025-37705230
حسین حیدری سازمان زیبا سازی شهرداری قم رئیس اداره تبلیغات 121 025-37705230
داود امیری سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس تبلیغات 119 025-37705230
محمد فولادی پور سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس تبلیغات 120 025-37705230
عیسی غفاریان سازمان زیبا سازی شهرداری قم امور قراردادها 115 025-37705230
ابراهیم صادقی سازمان زیبا سازی شهرداری قم رئیس اداره مالی و درآمد 111 025-37705230
احمد حکیمی سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس تبلیغات 119 025-37705230
محسن رحیمی سازمان زیبا سازی شهرداری قم کارشناس تبلیغات 119 025-37705230
محمد باقر مرتضی طاده منطقه 2 کاردان شهرسازی(استعلام) 221 025-38903443
محمد هادی واشقانی منطقه 2 کاردان شهرسازی( کنترل مدرک) 227 025-38903443
سعید ربیع منطقه 2 کاردان شهرسازی( نوبت دهی) 221 025-38903443
اسلام محبوبی منطقه 2 سرپرست اجرای احکام و کمیسیون ماده صد 223 025-38903001
علی شیخی منطقه 2 مامور اجرای احکام 223 025-38903001
سعید رضائیان منطقه 2 مامور ابلاغ احکام 223 025-38903001
رسول شاهینی منطقه 2 مامور ابلاغ احکام 223 025-38903001
معراج مهدی نیا منطقه 2 رابط کمیسیون ماده صد 228 025-38903001
محمد سهرابی منطقه 2 مسئول توسعه و تعریض 225 025-38903001
سید مهدی آل احمد منطقه 2 مسئول نقشه برداری 222 025-38903001
عماد دباغ منطقه 2 نقشه بردار 222 025-38903001
سید مهدی ملاعلی منطقه 2 مسئول بایگانی 220 025-38903001
غدیر ابراهیم گل منطقه 2 بایگان 220 025-38903001
حسن خلج منطقه 2 سرپرست امور زیربنایی 209 025-38904000
احمد رضایی اسفندسالاری منطقه 2 کارشناس مسئول عمران 209 025-38904000
حسین رضایی منطقه 2 کارشناس عمران ( نقشه بردار) 209 025-38904000
رضا زالی منطقه 2 کارشناس فنی - ناظر 209 025-38904000
سید محسن سیدان جاسبی منطقه 2 کارشاس ماشین آلات 209 025-38904000
ذبیخ اله مرادی منطقه 2 کارشناس مسئول ترافیک 025-38873728
ناصر دلیر منطقه 2 سرپرست امور خدمات شهری و محیط زیست 025-38873522
امیر رستمی نور منطقه 2 متصدی امور دفتری امور خدمات شهری 025-38873522
رضا شعبان منطقه 2 ناظر شب 025-38873522
ابراهیم محمدی پور منطقه 2 متصدی امور برق 025-38873522
سعید حیدری منطقه 2 کارشناس امور برق و تاسیسات 025-38873522
عبدالله مردانی منطقه 2 مسئول موتوری 025-38860510
ابراهیم ملکی منطقه 2 کارشناس مسئول ناحیه یک 025-38849402
حسین البرز منطقه 2 کارشناس مسئول ناحیه دو 025-38861841
ابوالفضل معتضدی منطقه 2 کارشناس مسئول ناحیه سه 025-38873523
هومن محمدی منطقه 2 مسئول فضای سبز 025-38806760
مهدی اسدی منطقه 2 کارشناس فصای سبز پهنه یک 025-38806760
مهدی سالاری نژاد منطقه 2 کارشناس فضای سبز پهنه دو 025-38873523
سعید رمضانی ارتباط مردمی کارشناس ارتباطات مردمی 4544 025-36104544
حبیب اله شهبازی ارتباط مردمی کارشناس مسئول ارتباطات مردمی 4537 025-36104537
سیدمحسن مسعودی ارتباط مردمی کارشناس مسئول ارتباطات مردمی 4545 025-3
علی اکبر رحیمی ارتباط مردمی سرپرست مدیریت ارتباطات مردمی 4527 025-3
مجتبی فرجی ارتباط مردمی کارشناس ارتباطات مردمی 4542 025-3
امیر صادقی معتمد منطقه 7 مسئول دفتر شهردار 2800 025-37700053
محمد مهدی کاویانپور منطقه 7 مسئول امور حقوقی 2806 025-37700053
محسن حکمتی منطقه 7 مسئول روابط عمومی 2808 025-37700053
محمد مددی منطقه 7 کارشناس روابط عمومی 2809 025-37700053
محسن یوسفی منطقه 8 کارشناس رفاه و سلامت 146 025-32625551
خداوردی رحیمی منطقه 8 کارشناس امور کارکنان 146 025-32625451
مسعود فلاح احمدی زاد منطقه 8 مسئول نقشه برداري 134 025-32625451
مسعود بخشی منطقه 8 سرپرست امور زیر بنائی و مسئول سرمایه گذاری 110 025-32625451
حبیب اله محمد علی بیگی منطقه 8 معاون شهرسازی و نوسازی 108 025-32625551
سعید فغانی مهر منطقه 8 مسئول امور برنامه ريزي و تحول سازمانی 132 025-32625551
علیرضا بیطرفان منطقه 8 مسئول حقوقی 120 025-32625551
علی اتابکی منطقه 8 مسئول اجرای احکام 122 025-32625551
ابوالفضل محمد اصفهانی منطقه 8 مسئول امور پیمانها 123 025-32625551
حسین رشید منطقه 8 کارشناس حراست 126 025-32625551
محمد تالانه منطقه 8 متصدی اجرائیات 133 025-32625551
مسعود آدابی منطقه 8 کارگر نقشه برداری 130 025-32625551
سید عبداله سلیمانی صرمی منطقه 8 شهردار 103 025-32625450
سعید حسینی منطقه 8 معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت 140 025-32625450
علی باقری منطقه 8 مسئول دفتر شهردار 102 025-32625450
مرتضی حسینی منطقه 8 کارشناس پیگیری 128 025-32625551
حسن کاظمیان منطقه 8 مسئول ترافیک 136 025-32625551
حسن مولوی منطقه 8 کارشناس امور اداری 107 025-32625551
مهراب نوران شیروان ده منطقه 8 کارگر نقشه بردار 134 025-32625551
مرتضی محمد جانی منطقه 8 کارشناس مسئول شهرسازی 114 025-32625551
محمد بوالحسنی منطقه 8 کارشناس مسئول توسعه و تعریض 118 025-32625551
ناصر یزدی منش منطقه 8 کارشناس روابط عمومی 105 025-3262620
محمود مرادی پور منطقه 8 مسئول نوسازی 149 025-32625551
محمد عرب خراسانی منطقه 8 رئیس اداره درآمد 148 025-32625551
محمد حزبیان منطقه 8 بایگان شهرسازی 130 025-32625551
حسام الدین خجسته پور منطقه 8 کارشناس شهرسازی 115 025-32625551
نوروز غیب الله زاده منطقه 8 رئیس اداره مالی 139 025-32625855
عباس پاشایی راد منطقه 8 کارشناس مسئول حسابداری و اعتبارات 139 025-32625855
سید مهدی علامه نجفی منطقه 8 کارشناس فنی 136 025-32625551
سعید یوسفی منطقه 8 امور دفتری فنی و عمرانی 124 025-32625551
مهدی نخستین حلم منطقه 8 کارشناس بازدید 131 025-32625551
محمدرضا آبار منطقه 6 مسئول کارپردازی 2567
عادل رضایی منطقه 6 کارشناس مسئول حسابداری 2568
التماس علی مرادی منطقه 6 کارشناس مالی 2568
جواد امینی منطقه 6 رییس امور اداری 2534 025-38903033
حسن فراهانی منطقه 6 کارشناس اداری 2531 025-3
سیدمحمد موسوی منطقه 6 دبیرخانه 2532 025-3
امیر میوند منطقه 6 کارشناس مسئول امر اداری 2533 025-3
حسین کریمی منطقه 6 کارشناس فن آوری 2505
امیرحسین بیاتی منطقه 6 مسئول روابط عمومی 2537 025-3
حسین پورجاوید منطقه 6 کارشناس مسئول توسعه و تعریض 2539 025-38903143
علیرضا ستوده نیا منطقه 6 کارشناس املاک 2538
مجید رنجبر منطقه 6 کارشناس مسئول اجرای احکام وماده100 2540
رضا لطفعلی پور منطقه 6 کارشناس کمیسیون ماده100 2541 025-3
سامان باقری منطقه 6 کارشناس مسئول حقوقی 2543
محمد ابهریا منطقه 6 کارشناس امور حقوقی 2542
حسن فرهادی منطقه 6 رییس امور فنی 2506 025-38903979
عباس علیمردانی منطقه 6 امور فنی 2520 025-3
محمدرضا منفرد دواچی منطقه 6 امور فنی 2521
محمدحسین قبادی منطقه 6 امور فنی 2522 025-3
علی شجاعی منطقه 6 امورفنی 2523
جواد رحیمی منطقه 6 کارشناس مسئول ترافیک 2524 025-3
مسعود میرابراهیمی منطقه 6 امور فنی 2525
احمد میرزایی0 منطقه 6 مسئول درآمد 2504 025-38903954
مهدی سیاح منطقه 6 کارشناس مسئول نوسازی 2545
سیدمهدی خاتمی منطقه 6 کارشناس نوسازی 2546
رضا عبدالهی منطقه 6 محاسب درامد 2547
مهدی محمدی آرانی منطقه 6 کارشناس درآمد 2548
ایوب رضا اکبری منطقه 6 کارشناس درآمد 2549 025-3
حمید خیرخواه منطقه 6 کارشناس اصناف 2550
محسن حسینی منطقه 6 کارشناس نقشه برداری 2523
حسین ظهرابی منطقه 6 رییس شهرسازی 2563 025-38903081
امراله لطفعلی پور منطقه 6 جانشین رییس شهرسازی 2564 025-3
محسن فلاح منطقه 6 کاردان شهرسازی 2561 025-3
مهدی حاج رحیمی منطقه 6 کاردان شهرسازی 2559
سیدمحسن میرقیصری منطقه 6 کارشناس شهرسازی 2558
روح اله بیرامی منطقه 6 کارشناس شهرسازی 2557
وحید فراهانی منطقه 6 کارشناس شهرسازی 2556
مصطفی خسروی منطقه 6 کارشناس شهرسازی 2555
قادر غفاری منطقه 6 کارشناس شهرسازی 2554
علیرضا عظیمی منطقه 6 کارشناس مسئول امور قراردادها 2535
سیدعلی سیدی منطقه 6 کارشناس امور پیمانها 2536 025-3
محرمعلی چراغی منطقه 6 مسئول بایگانی 2526
مجتبی صمدی منطقه 6 مسئول اجراییات 2507 025-338903949
جواد رضازاده منطقه 6 آبدارخانه 2544
فکس دبیرخانه منطقه 6 فکس 1 025-38903378
فکس دفتر شهردار منطقه 6 فکس 1 025-8903378
رضازاده . منطقه 6 اجراییات 2572
اصغر جداخانی منطقه 8 مسئول فضای سبز 000 025-32813746
مهدی رضایی منطقه 8 متصدی امور دفتری 000 025-32813745
محمد حسین چشمه منطقه 8 کارشناس فضای سبز 000 025-32813745
مهدی کدخدایی منطقه 8 کارشناس فضای سبز 000 025-32813745
امیر حسین رئیسیان منطقه 8 معاون خدمات شهری و محیط زیست 000 025-32815333
محمود محمدی منطقه 8 کارشناس پیگیری 137 000 025-32812663
حسین تلخابی منطقه 8 مسئول ناحیه 1 000 025-32812251
روح الله رحیمی اسفه سالاری منطقه 8 مسئول ناحیه 2 000 025-32812664
سید مصطفی هاشمی منطقه 8 مسئول ناحیه 3 000 025-32506595
مرتضی رضایی منطقه 8 مسئول موتوری 000 025-32626069
مهدی گمار منطقه 7 مسئول فاوا 3000 یا 3030 025-37700053
اباذر زنگنه منطقه 7 محاسب درآمد 2837 025-37700053
محمدرضا دارابیان منطقه 7 اداره برنامه ریزی 2865 025-37700053
مهدی حاجیلو منطقه 7 معاون پشتیبانی 2850 025-37700053
محسن صادقی امینی اداره کل حسابرسي داخلي وامور مجامع مدیرکل حسابرسی داخلی و امور مجامع 4312 025-36104312
محسن علی محمدی مقدم اداره کل حسابرسي داخلي وامور مجامع مسئول امور مجامع و سازمانها 4304 025-36104304
اکبر قاضی اداره کل حسابرسي داخلي وامور مجامع مسئول امور حسابرسی داخلی 4305 025-36104305
حسین فراهانی اداره کل حسابرسي داخلي وامور مجامع کارشناس حسابرسی 4306 025-36104306
جعفر اویسی اداره کل حسابرسي داخلي وامور مجامع کارشناس برنامه ریزی و بهره وری 4307 025-36104307
حمید رضا بیطرفان معاونت مالی و اقتصادی معاون مالی اقتصادی 4403 025-36104403
ابوالفضل مستقیمی سازمان پایانه های مسافربری مدیرعامل 200 025-36642040
حسین استادعلی سازمان پایانه های مسافربری رئیس دفتر مدیرعامل 201 025-36641235
امیرارسلان جالینوس سازمان پایانه های مسافربری معاون اجرایی 203 025-36641214
معصومه نظری سازمان پایانه های مسافربری مسئول فاوا 206 025-36644034
روح الله مرادزاده سازمان پایانه های مسافربری کارپردازی 216 025-36641790
عباسعلی سعیدی سازمان پایانه های مسافربری مسئول امور اداری 210 025-36641779
محمد کیهان سازمان پایانه های مسافربری مسئول دبیرخانه 211 025-36641779
علی شاهمیری سازمان پایانه های مسافربری رئیس امور مالی 212 025-36641790
جاوید کدخدازاده سازمان پایانه های مسافربری امورمالی 213 025-36641790
داوود مظفری سازمان پایانه های مسافربری روابط عمومی 214 025-36641792
حسین ایمان پور سازمان پایانه های مسافربری امورقراردادها 215 025-36641790
رضا رحمتی سازمان پایانه های مسافربری کارشناس برق 218 025-36644030
مسعود عظیمی سازمان پایانه های مسافربری انباردار 219 025-36644030
رضا البرز سازمان پایانه های مسافربری مسئول امورقراردادها 217 025-36641791
امیرحسین عزتی حق گو سازمان پایانه های مسافربری مسئول انتظامات 222 025-36643162
عبدالله رضایی سازمان پایانه های مسافربری پاسگاه انتظامی 000 025-36643163
اسماعیل کریمی سازمان پایانه های مسافربری مسئول حراست و حقوقی 228 025-36644030
رضا حاجی علیان سازمان پایانه های مسافربری مسئول گشت و بازرسی 209 025-36641790
علی البرز منطقه ۱ سرپرست امور اداری 1917 32944660
سید محمد علی رضوی کلاه مال منطقه 8 رئیس امور اداری و منابع انسانی 106 025-32625451
ابوالفضل بهمنی اداره کل حسابرسي داخلي وامور مجامع خدمات 4308 025-36104308
مصطفی رضایی سازمان پارکها و فضای سبز رئیس دفتر 37700531 025-37700532
ابراهیم خسروی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مدیر مرکز سامانه مدیریت شهری 137 4796 025-36104796
محمد محمد علی خلج سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مسئول دفتر و امور اداری 4797 025-36104797
امین جهانبازی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ جانشین سامانه 137 4798 025-36104798
رضا جودکی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مسئول واحد ثبت خبر 4826 025-36104826
احمد رضایی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مسئول واحد بازخورد 4829 025-36104829
نصرالله آقاحسنی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ مسئول واحد پیگیری ویژه 4828 025-36104828
محمد نوروزی زاده سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 137
سید علی طباطبایی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 137
علی اکبر کوره ایی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 137
دانش رستمی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 137
مرتضی اسدی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 137
علی شیرمحمدی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 137
محمد جواد عاشوری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 137
خانم کریم لویی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 4829
خانم ربانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ کاربر سامانه 137 4829
علی رضا قربانی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ پیگیری ویژه 4828
ابراهیم خسروی سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ مدیر مرکز سامانه مدیریت شهری 1888 4796 025-36104796
حسین برخوردار منطقه 8 درآمد 149 025-32625551
فضل الله زارعی منطقه 8 نوسازی 148 025-32625551
سید ابوالفضل زارعی اداره نظارت بر تخلفات شهری دفتری اداره نظارت بر تخلفات شهری 1 025-37739278
مجید مهربان اداره نظارت بر تخلفات شهری رئیس اداره نظارت بر تخلفات شهری 025-37739278
احمدرضا شفیعی اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 025-37734061
احمد ترکمن منطقه 5 شهردار منطقه 5 103 025-37211334
تلفن خانه 0 منطقه 5 101 025-37211335
تلفن خانه 0 منطقه 5 101 025-37211336
رضا رحیمی منطقه 5 قائم مقام شهردار 110 025-37236261
رضا مختاری منطقه 5 مدیر روابط عمومی منطقه 4 125 025-37211335
اسماعیل کربلایی منطقه 5 مسئول اداره برنامه ریزی 176 025-37211335
مهندس سعید منطقه 5 معاون پشتیبانی 121 025-37211336
مهندس باقری منطقه 5 معلون زیر بنایی 118
سید محمد حسینی منطقه 7 رئیس امور اداری 2844 025-37700053
میلاد مرادی مروج منطقه 7 کارشناس رفاه 2847 025-37700053
عباس بابایی منطقه 7 مسئول منابع انسانی 2848 025-37700053
اسداله فرجی منطقه 7 مسئول اجرائیات 2900 025-37700053
ن ارض پیما منطقه 7 اپراتور 2922 025-37700053
علیرضا حمیدی پویا منطقه 7 رئیس امور مالی 2855 025-37700053
احمد فلاح منطقه 7 حسابدار 2951 025-37700053
خانم آقاجانی منطقه 7 مسئول حسابداری 2952 025-37700053
هادی سلطانی منطقه 7 مسئول کارپردازی 2860 025-37700053
رسول پور کشاورز منطقه 7 کارپرداز 2859 025-37700053
حسن مرادی منطقه 7 مسئول اموال و انبار 2861 025-37700053
علی تقوی منطقه 7 مسئول حراست 2804 025-37700053
رضا مراد کرمی منطقه 7 کارشناس حراست 2905 025-37700053
سید محمد میرهادی منطقه 7 متصدی انبار 2862 025-37700053
احمد عزیزی منطقه 7 مسئول امور پیمانها 2863 025-37700053
صادق بداغی پور منطقه 7 ثبات دبیرخانه 2845 025-37700053
خانم یوسفی منطقه 7 کارشناس حسابداری 2858 025-37700053
سید محمد جواد سیدی منطقه 7 ثبات دبیرخانه 2846 025-37700053
علی مرادپور منطقه 7 معاون شهرسازی 2810 025-37700053
عبدالرضا ادبی مطلق منطقه 7 مسئول املاک 2811 025-37700053
علی صدر آبادی منطقه 7 کارشناس املاک 2813 025-37700053
مجتبی حاجی میرزایی منطقه 7 کارشناس املاک 2812 025-37700053
صالح عبادی منطقه 7 مامور ابلاغ- املاک 2814 025-37700053
صیاد محبوبی منطقه 7 مسئول اجرای احکام 2815 025-37700053
سید محمد جواد حوائجی منطقه 7 مامور ابلاغ کمیسیون 2818 025-37700053
رسول عزیز عینی منطقه 7 امور دفتری اجرائیات 2816 025-37700053
محمد صفری منطقه 7 مامور ابلاغ اجرائیات 2817 025-37700053
مجید امیدی منطقه 7 مسئول بایگانی 2841 025-37700053
محمد رضا زلفی گل منطقه 7 متصدی بایگانی 2842 025-37700053
محسن پیرایش منطقه 7 کارشناس حقوقی 2807 025-37700053
محمد ابراهیمی پناه منطقه 7 رئیس شهرسازی 2820 025-37700053
مصطفی سلحشور منطقه 7 کارشناس شهرسازی 2821 025-37700053
حسین قرنلی منطقه 7 کارشناس شهرسازی 2822 025-37700053
محمد باقر بابایی منطقه 7 کارشناس شهرسازی 2823 025-37700053
محسن کورگل منطقه 7 ثبت درخواست پروانه 2824 025-37700053
محمد کشوری فرد منطقه 7 استعلامات شهرسازی 2825 025-37700053
حسن هزار خوانی منطقه 7 کارشناس طرح تفصیلی 2826 025-37700053
محمد رضا قاسمی منطقه 7 کارشناس شهرسازی 2827 025-37700053
منطقه 7 مسئول شهرسازی 2828 025-37700053
سید مصطفی گلریز منطقه 7 مسئول نقشه برداری 2830 025-37700053
علی شهبازی منطقه 7 نیروی نقشه برداری 2833 025-37700053
مجتبی حاجی امیری منطقه 7 کارشناس بر و کف 2831 025-37700053
مجتبی رفیعی منطقه 7 نقشه بردار 2832 025-37700053
حسین احدی نیا منطقه 7 رئیس درآمد و نوسازی 2840 025-37700053
امیر اسکندری منطقه 7 ممیز نوسازی 2839 025-37700053
حسین رنگرز جدی منطقه 7 کارشناس اصناف 2838 025-37700053
بهرام نصرتی منطقه 7 مسئول نوسازی 2836 025-37700053
علیرضا ترکمن منطقه 7 محاسب درآمد 2835 025-37700053
مهدی خانی منطقه 7 مسئول وصول عوارض 2834 025-37700053
امیر حسین آسمند منطقه 7 معاون اجرایی 3010 025-37700053
علی یاقوتی منطقه 7 مسئول فنی عمرانی 3080 025-37700053
علی پایمزد منطقه 7 ناظر فنی 3081 025-37700053
حامد رحیمی منطقه 7 ناظر فنی 3082 025-37700053
رضا قرهی منطقه 7 ناظر حفاریها 3083 025-37700053
احمد رحیمی منطقه 7 مسئول دفتر معاون 3084 025-37700053
علی عبدالحی منطقه 7 مسئول ترافیک 3086 025-37700053
علی رحمانی ارشاد منطقه 7 کارشناس ترافیک 2878 025-37700053
محمد جوزدانی منطقه 7 معاون خدمات شهری 2880 025-37700053
وحید نوروزی منطقه 7 مسئول دفتر خدمات 2881 025-37700053
محمود عرب وند منطقه 7 خدمات شهری 2882 025-37700053
علی شکرالهی منطقه 7 خدمات شهری 2883 025-37700053
محمد اندیشمند منطقه 7 مسئول فضای سبز 2890 025-37700053
سید محسن میرهادی منطقه 7 مسئول دفتر فضای سبز 2891 025-37700053
جواد پیروی منطقه 7 مسئول ناحیه یک 2884 025-37700053
حمیدرضا عبدالحسینی منطقه 7 امور اداری ناحیه یک 2885 025-37700053
حمیدرضا حاتم آبادی منطقه 7 مسئول ناحیه دو 2886 025-37700053
محمد یوسفی منطقه 7 امور اداری ناحیه دو 2887 025-37700053
حجت اله علی نژاد منطقه 7 مسئول ناحیه سه 2888 025-37700053
مهرداد چاووشی منطقه 7 امور اداری ناحیه سه 2889 025-37700053
مهدی دشتی منطقه 7 مسئول موتوری 2898 025-37700053
قامتعلی امان زاده منطقه 7 پیشخدمت 2901 025-37700053
رحمان کلوانی منطقه 7 پیشخدمت 2902 025-37700053
عزت اسماعیلی منطقه 7 پیشخدمت 2903 025-37700053
عیوض خوش دامن منطقه 7 پیشخدمت شهردار 2800 025-37700053
حجت الله غریب دفتر شهردار مسئول دفتر شهردار 1902 025-32933565
مجید متین فر شهردار شهردار 1902 025-32933565
حسن ترکمن روابط عمومی مسئول روابط عمومی 1911
محمد کریمی روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 1912
سید عبداله میرابراهیمی سازمان مدیریت پسماند مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 108 025-37845230
حسن یحیایی سازمان مدیریت پسماند قائم مقام سازمان مدیریت پسماند 106 025-37845230
حسین شریفی سازمان مدیریت پسماند معاونت اجرایی سازمان مدیریت پسماند 103 025-37845230
امیر رضا عسگری سازمان مدیریت پسماند معاونت فنی سازمان مدیریت پسماند 112 025-37845203
سعید شکوری سازمان مدیریت پسماند معاون اداری- مالی سازمان مدیریت پسماند 104 025-37845230
مجید طالبیان سازمان مدیریت پسماند دفتر دار سازمان مدیریت پسماند 101 025-37845230
محمد تقی آقایوسفی سازمان مدیریت پسماند مدیرمالی سازمان مدیریت پسماند 121 025-37845216
علی اصغر آمده اداره کل امور اداری و منابع انسانی رئیس اداره کارگزینی 4175
مجید حیدری اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول امور کارمندی 4172
سید جواد موسوی اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول امور ایثارگران/کارشناس امور کارمندی 4170
مهدیه سلیمانی اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول امور کارگری 4171
سعید محمدی شفیع اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول امور انضباطی 4153 025-3
اسماعیل قدسی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس منابع انسانی 4158
رضا احمدزاده اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس منابع انسانی 4159
مهدی مولایی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس منابع انسانی 4162
علی شریفی یزدی اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول برنامه ریزی 4154
رسول روستایی زاده اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول دفتر مدیرکل 4152
محمد حسین دیده گاه اداره کل حسابرسي داخلي وامور مجامع مسئول دفتر مدیرکل 4311 025-36104311
خانم یوسفی منطقه 7 کارشناس مالی 2957 025-37700053
جواد نیازی منطقه 7 ناظر عالی 2899 025-37700053
علیرضا ملک لی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس امور پیمانها 4334 025-36104334
احسان کاظمی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس امور پیمانها 4336 025-36104336
مرتضی محمدی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها قائم مقام اداره کل قراردادها و پیمانها و رئیس اداره پیمانها 4335 025-36104335
سید حسین حسینی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس امور پیمانها 4336 025-36104336
محمد حسین اله دادی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس امور پیمانها 4333 025-36104333
حامد یاوری فر مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها سرپرست اداره کل قراردادها و پیمانها 4313 025-36104313
محسن جعفری مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها مسئول دفتر سرپرست اداره کل قرادادها و پیمانها 4314 025-36104314
هادی رضایی خواه مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها رئیس اداره مطالعات و نظارت 4372 025-36104372
احسان همت آبادی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس حقوقي امور قراردادها 4373 025-36104373
خانم اسحاقی نیا مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس مطالعات 4373 025-36104337
مهدی محمودی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس حقوقي 4315 025-36104315
محمود تهرانی فرد مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس مسئول امور کمسيون ها و پيمانها 4317 025-36104317
محمد بهرامی مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس امور کمیسیون ها 4316 025-36104316
عباس زند مدیریت امور پیمان‌ها و قراردادها کارشناس امور کمیسیون ها 4317 025-36104317
محمدرضا رحمتی اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری مسئول دفتر اداره کل 1 025-37734061
علی طلعتی احمد سازمان کشتارگاه های صنعتی رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی سازمان کشتارگاه صنعتی قم 208 025-38867530
علی خلجی سازمان کشتارگاه های صنعتی سرپرست سازمان کشتارگاه صنعتی قم 202-203 025-38866848
علی اصغر نظری سازمان کشتارگاه های صنعتی کارپرداز 209 025-38877112
محسن گائینی سازمان کشتارگاه های صنعتی سرپرست معاونت اداری و مالی 206 025-38877296
ابوالقاسم رضائی اقبال سازمان کشتارگاه های صنعتی حسابدار 207 025-38877227
سید محمود سید ابراهیمی سازمان کشتارگاه های صنعتی وصول عوارض 210 025-38879703
عبداله میروند سازمان کشتارگاه های صنعتی مسئول بهداشت حرفه ای 223 025-38879702
محمود قهرمانی ماهر سازمان کشتارگاه های صنعتی مدیر اجرائی 205 38877228
محمد غفور زندی سازمان کشتارگاه های صنعتی کارشناس مسئول امور اداری 208 025-38867530
علیرضا خاکی سازمان بهسازي اطراف حرم مدیرعامل 7065 025-37722900
مهدی حقگو سازمان بهسازي اطراف حرم رئیس دفتر مدیرعامل 7064 025-37722900
اسمعیل فتحی سازمان بهسازي اطراف حرم معاون فنی و اجرایی 7071 025-37710518
محمدرضا فدائیان سازمان بهسازي اطراف حرم حراست 7069 025-37710518
سیف اله افشار سازمان بهسازي اطراف حرم مدیر امور مالی 7068 025-37710518
محسن عارف نیا سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس حسابداری 7001 025-37710518
مهدی ایرانی سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس حسابداری 7002 025-37710518
محسن قربانی سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس حسابداری 7003 025-37710518
مهدی جعفری سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس مسئول املاک و حقوقی 7004 025-37710518
بابک سوری سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس املاک 7005 025-37710518
مهدی احمدی سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس املاک 7012 025-37710518
ولی رازانی سازمان بهسازي اطراف حرم رئیس امور اداری و منابع انسانی 7011 025-37710518
میثم یزدیان سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس امور اداری و دبیرخانه 7067 025-37710518
حسین سمیعیان سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس امور اداری 7006 025-37710518
احمد سهرابی سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس اموال و انبار 7070 025-37710518
ابوالحسن همایی احسن سازمان بهسازي اطراف حرم کارپرداز 7009 025-37710518
رضا بهاردوست سازمان بهسازي اطراف حرم اجرائیات 7010 025-37710518
محمد امیدواریان سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس احیاء بافت 7023 025-37710518
علی زارعین سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس فنی 7021 025-37710518
محمد براتی سازمان بهسازي اطراف حرم کارشناس فنی 7028 025-37710518
محسن خانمیرزایی سازمان بهسازي اطراف حرم خدمات 7013 025-37710518
علی خرم رو اداره حقوقی کارشناس مسئول حقوقی 2005 025-32901988
داود سر آبادانی تفرشی اداره حقوقی کارشناس حقوقی 2006 025-32901988
مهدی کوچکی فشکی واحد حراست کارشناس مسئول حراست 2007 025-32922007
حسین بادی حوزه شهردار مسئول پیگیری دفتر شهردار 2009
حسین رشید واحد حراست کارشناس حراست 2008
ابوالفضل سبزعلیان معاونت پشتیبانی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت 1905 025-32908320
علی گلفشان امور اداری و منابع انسانی کارشناس امور کارکنان 1918
رحیم شعبان امور اداری و منابع انسانی مسئول دبیرخانه 1916
علی درخشان مهر امور اداری و منابع انسانی دبیرخانه 1920
حسینعلی صفرایی اجراییات متصدی خدمات عمومی(اجرائیات) 2000
محمد یگانه امور مالی رئیس اداره امور مالی و حسابداری 1923 025-32908330
مصطفی قربانیان امور مالی کارشناس مسئول حسابداری 1924 025-32902790
مجید ابوالحسنی امور مالی حسابدار 1925
هادی بیاتی امور مالی کارشناس حسابداری 1926
جواد سروش امور مالی کارپرداز 1928 025-32914300
محسن قربانپور امور مالی کارپرداز 1927
حسن قراگوزلو امور مالی کارشناس مسئول اموال و انبار 1929 025-32909419
حسین سعید نژاد امور مالی انبار 1930
سید اکبر موسوی اداره برنامه ریزی رئیس اداره امور برنامه ریزی و تحویل سازمانی 1914 025-32918383
حسین کریمی نیا اداره برنامه ریزی کارشناس فناوری اطلاعات 1915 025-32902021
مهرداد روحانی وزیری معاونت شهرسازی و نوسازی معاون شهرسازی و نوسازی 1904
عبدالمجید رجبی اداره درآمد رئیس اداره درآمدهای عمومی 1980 025-32918686
مهدی صالحی اداره درآمد محاسب درآمد 1981
روح اله عربی اداره درآمد حسابدار(محاسب درآمد) 1983
مصطفی شکری اداره درآمد کارشناس اصناف 1985
مرتضی کرامتی اداره درآمد حسابدار 1982
مهدی کلهر اداره درآمد حسابدار 2037
محمد یعقوبی اداره درآمد کارشناس درآمد 1984
حبیب اله شکراللهی اداره درآمد کارشناس درآمد و نوسازی 2092 025-32917676
سعید اویسی فردوئی واحد نوسازی کارشناس مسئول نوسازی 1970 025-32913040
کریم محمدی واحد نوسازی حسابدار(محاسب نوسازی) 1972
سید حسین رضوی زاده واحد نوسازی حسابدار(محاسب نوسازی) 1971
مرتضی غیور اداره شهرسازی رئیس اداره شهرسازی 1955 025-32911051
محمد باقر خسروبیگی بزچلوئی اداره شهرسازی کارشناس مسئول شهرسازی 1954
علی کاری اداره شهرسازی کارشناس طرح تفصیلی 1952
محمد طالب زاده اداره شهرسازی کارشناس معماری(تایید نقشه) 1957
جلیل فکریان اداره شهرسازی مامور بازدید 1974
رضا کمال زاده اداره شهرسازی مامور بازدید 1965
احمد سعیدی صابر اداره شهرسازی مامور بازدید 1964
حجت اله خلیلی اداره شهرسازی کارشناس مهماری(تعیین خلاف) 1967
کاظم صدر اداره شهرسازی کارشناس شهرسازی 1966
سید رضا نیکوکلام مظفر اداره شهرسازی کاردان شهرسازی(ثبت درخواست) 1962
مرتضی پاسبان اداره شهرسازی کارشناس شهرسازی-صدور پروانه و پایان کار 1956
حسین محمدی دوست اداره شهرسازی کارشناس شهرسازی(تعیین خلاف) 1966
قربان زندیه اداره شهرسازی کاردان معماری(ورود اصلاعات) 1953
خیراله سلیمی اداره شهرسازی کاردان شهرسازی(پاسخ استعلامات) 1963
حسین وهاب زاده اداره شهرسازی بایگان 1959
اکبر شیری اداره شهرسازی مسئول بایگانی 1959
سید محمود آذر موید اداره شهرسازی اسکن مدارک 1958
زهرا حاجی رضائی معین آبادی اداره شهرسازی کارشناس آمار و ارزیابی عملکرد(اداره برنامه ریزی و تحول سازمانی) 1951
محمد رضا رسولی فر واحد نقشه برداری کارشناس مسئول نقشه برداری 1979
حامد جعفری هرستانی واحد نقشه برداری نقشه بردار(اداره شهرسازی ومعماری) 1977
علیرضا محرابی واحد نقشه برداری نقشه بردار(اداره شهرسازی ومعماری) 1978
داود محبی صدر واحد نقشه برداری نقشه بردار(تعیین بر و کف) 1976
حسین گروسی واحد نقشه برداری کارگر امور نقشه برداری(اداره شهرسازی و معماری) 1975
محمد باقر عقاقی قمی واحد اجرای احکام و کمیسون ماده صد کارشناس مسئول ماده صد و اجرای احکام 1946 025-32905040
بهرام شیری واحد اجرای احکام و کمیسون ماده صد اجرای احکام 1947
علیرضا مهران فر واحد اجرای احکام و کمیسون ماده صد ماده صد 1949 025-32941230
سید حسین حسینی واحد اجرای احکام و کمیسون ماده صد اجرای احکام 1950
محمد صابری فردویی واحد املاک کارشناس مسئول توسعه و تعریض 1933
علی سلیمی واحد املاک کارشناس توسعه و تعریض 1934
اشرف ماندنی واحد املاک کارشناس توسعه و تعریض 1935
نیرالسادات لسان واحد املاک کارشناس توسعه و تعریض 1936
احمد باباجانی وفس معاونت امور زیر بنایی معاون امور زیر بنایی 2073 025-32911355
مسعود چیت ساز واحد فنی کارشناس عمران(حفاری وPMS) 1942
امین اوحدی واحد فنی کاردان عمران 1939
حمید حامد امور پیمان ها کارشناس مسئول امور پیمانها 1931 025-32944653
سید علیرضا زاهدی امور پیمان ها کارشناس امور پیمانها 1932
محمد جواد سقایتی سرمایه گذاری کارشناس مسئول سرمایه گذاری 1913 025-32918383
محمدحسین اسمعیلی واحد فنی کارشناس مسئول عمران 1940
محمد جواد عزتی مطاع واحد فنی کارشناس عمران(ناظر) 1944
فاضل بهنیا واحد فنی کارشناس عمران(ناظر) 1945
علی خانعلی زاده واحد فنی کارشناس نقشه برداری 1938
فرهاد مراد زاده آقبلاغ واحد فنی متصدی امور دفتری 1941
محمد کبیری واحد فنی کارشناس عمران 1942
علی جعفری اتابک معاونت خدمات شهری سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست 2021 025-32943285
حسین خدایار معاونت خدمات شهری متصدی امور دفتری 2022 025-32943287
سید هاشم ترخوان واحد کنترل ساختمان مسئول کنترل ساختمان 2023
امین الدین مهدی صادقی واحد فضای سبز مسئول فضای سبز 2025 025-32856333
روح اله چاقری واحد فضای سبز تلفنخانه-نگهبانی 2026 025-32851559
قرانعلی مقصودی تشریق واحد فضای سبز متصدی امور دفتری 2026 025-32851559
مسعود بنی حسن واحد فضای سبز مسئول ناحیه یک فضای سبز 2026 025-32603740
سید حسن موسوی واحد فضای سبز مسئول ناحیه دو فضای سبز 2026 025-32908024
سید صدر الدین کاویانی واحد فضای سبز مسئول ناحیه سه فضای سبز 2026 025-32706990
جواد علی مردانی واحد فضای سبز کارشناس فضای سبز-جنگل کاری 2026 025-32851560
حامد مطلق زاده واحد فضای سبز مسئول ناحیه چهار فضای سبز 2026 025-3855040
مریم انصاف جو واحد فضای سبز مسئول بوستان نرگس 2026 025-32908580
سعید گل محمدی ناحیه1 مسئول ناحیه یک خدمات شهری 2025 025-32933435
علی بیطرفان ناحیه2 مسئول ناحیه دو خدمات شهری 2025 025-32943284
علی ولی کهن ناحی3 مسئول ناحیه سه خدمات شهری 2025 025-32706999
محمد باقر حسینی ناحی4 مسئول ناحیه چهار خدمات شهری 2025 025-32935148
داود سرآبادانی تفرشی واحد اجرای احکام و کمیسون ماده صد مامور ابلاغ اجرای احکام 2006
عبداله جوزایی موتوری مسئول کارگاه موتوری 2025 025-32603707
محسن عباسی شیرازی موتوری انباردار موتوری 2025 025-32857929
احمد عسگری زاد موتوری امور رانندگان 2025 025-32913126
اکبر حق وردی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس منابع انسانی 4156
ملیحه مرادی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس توسعه منابع انسانی 4165
حسن محمدی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس توسعه منابع انسانی 4168
پیمان نورالدینی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس توسعه منابع انسانی 4168
نجمه علی مددی اداره کل امور اداری و منابع انسانی رئیس اداره تشکیلات و برنامه ریزی منابع انسانی 4163
محمد بهرامی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس منابع انسانی 4167
مهدی آقازیارتی اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول تشکیلات و ساختار سازمانی 4169
سید علی بیگدلی اداره کل امور اداری و منابع انسانی قائم مقام معاونت برنامه ریزی و مدیرکل منابع انسانی 4152
مهدی مبینی اداره کل امور اداری و منابع انسانی قائم مقام اداره کل امور اداری و منابع انسانی 4152
علیرضا کنگرانی فراهانی اداره کل امور اداری و منابع انسانی سرپرست اداره رفاه و سلامت اداره کل منابع انساني 4216 025-36104216
جعفر حیدریان اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول امور رفاهی 4216
امیر فلامرزی اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول تربیت بدنی 4216
حسین منتهایی اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس رفاه 4517
نجمه اقبالیان اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس رفاه 4515
حسین لنگرودی اداره کل امور اداری و منابع انسانی رئیس اداره آموزش و توانمندسازی منابع انسانی 4137
مجید زندیه اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول آموزش 4137
مهدی عاطفی اداره کل امور اداری و منابع انسانی مسئول آموزش 4136
مهناز غفارپور اداره کل امور اداری و منابع انسانی کارشناس آموزش 4138
حسین آزاد دانا مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قم رییس 025-38851212 025-38851212
حسن مافی فروتن مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قم مدیر آموزش و پژوهش 38851313 025-38851313
سیف ا... عباسی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قم مدیر مالی 38851020 025-338851020
خانم عزیزی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قم دبیرخانه 38855404 025-38855404
احمد فرقانی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قم مسئول آموزش کارکنان شهرداری 38855408 025-38855408
حسین مومنی موحد سازمان اتوبوس رانی قم و حومه مدیرعامل 124 025-36641314
اسماعیل غلام مولا سازمان اتوبوس رانی قم و حومه معاون اداری و مالی 142 025-36641311
سید احمد موسوی منش سازمان میادین میوه و تره بار مسئول دفتر 101 025-36641174
علیرضا شکری سازمان میادین میوه و تره بار مسئول امور اداری 124 025-36641307
محمد جواد صادق پناهی سازمان میادین میوه و تره بار مسئول حسابداری 118 025-36641407
سید امیر نوش مهر سازمان میادین میوه و تره بار معاون فنی 139 025-36644313
سید علی میرهادی سازمان میادین میوه و تره بار معاون اجرایی و ساماندهی 127 025-36640901
علیرضا مظفری سازمان میادین میوه و تره بار مدیرعامل سازمان 123 025-36641339
حسین ادیم سازمان میادین میوه و تره بار کارپرداز 115 025-36640159
علی آقانوری سازمان میادین میوه و تره بار مسئول اموال و انبار 115 025-36640159
سید امیر حسین فروغی سازمان میادین میوه و تره بار مسئول CNG 135 025-36644511
حمیدرضا گایینی سازمان میادین میوه و تره بار معاون اداری و مالی 109 025-36641408
حسین عسگری سازمان میادین میوه و تره بار مسئول درآمد 104 025-36644510
سید ابراهیم سلطانیان سازمان میادین میوه و تره بار مسئول امور حقوقی 113 025-36641174
حسن خوش نشین سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس مالی 117 025-36641407
ابوالفضل عزیزی سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس مالی 111 025-36641407
حمیدرضا خوشگو سازمان میادین میوه و تره بار مسئول برنامه ریزی 114 025-36640868
محمدرضا اربابی فتاح سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس درآمد 120 025-36640903
حسن ادیم سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس درآمد 121 025-36640903
ابوالفضل عباسی سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس درآمد 105 025-36640903
محمد جواد غفاری سازمان میادین میوه و تره بار امورCNG 134 025-36641306
ابوالقاسم چهره قانی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاور GIS 5017 025-37701484
محمد مهدی اصیلی سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس ساماندهی و اجرایی 126 025-36640901
حسین بستانی سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس ساماندهی و اجرایی 128 025-36640901
نبی الله عرشی سازمان میادین میوه و تره بار نگهبان-اجرائیات 132 025-36641175
رسول تنها سازمان میادین میوه و تره بار نگهبان-اجرائیات 132 025-36641175
علی حسینیان سازمان میادین میوه و تره بار نگهبان-اجرائیات 132 025-36641175
محمد بختیاری زاده سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس فنی و عمرانی 138 025-36644313
علی بهارلو سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس فنی و عمرانی 138 025-36644313
علی بیاتی سازمان میادین میوه و تره بار مشاور مدیر عامل 107 025-36641308
حمیدرضا ادیم سازمان میادین میوه و تره بار مسئول دبیرخانه 124 025-36641307
شکرالله نامدارکوه سازمان میادین میوه و تره بار پیش خدمت 131 025-36641175
علیرضا ادیم سازمان میادین میوه و تره بار پیش خدمت 131 025-36641175
محمدباقر غفاری سازمان میادین میوه و تره بار مسئول املاک و تاسیسات شهرک صنوف 3 025-36647576
محمود فتحی سازمان میادین میوه و تره بار امور اداری شهرک صنوف 2 025-36647576
محمد قربان بابایی سازمان میادین میوه و تره بار کارشناس املاک شهرک صنوف 4 025-36647576
علیرضا عسگری سازمان میادین میوه و تره بار مسئول شهرک صنوف 1 025-36647578
سید محمد حسینی بغدادآبادی سازمان میادین میوه و تره بار مسئول روابط عمومی و فاوا 130 025-36641338
سید جلال طباطبایی فر سازمان پایانه های مسافربری معاون فنی 209 025-36642348
سعید امراللهی سازمان پایانه های مسافربری معاون اداری مالی 202 025-36641777
محمد محمد علی خلج سامانه نظارت همگانی ۱۸۸۸ مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 4830 025-36104830
مخابرات مخابرات 118 سایر سازمان های خدمت رسان استان قم راهنمایی 118 118 025-3